Praktijkregels

Werkwijze en huisregels

Persoonlijke gegevens*

Wij moeten in het bezit te zijn van uw juiste (actuele) adres-, verzekering- en telefoongegevens. Dit is onder meer noodzakelijk om getuigschriften te kunnen opmaken voor uw mutualiteit. Gelieve dus bij elke afspraak uw identiteitskaart mee te brengen, zodat u zich aan de balie kan identificeren. Wij maken dan uw dossier aan op basis van uw identiteitskaart. Als er wijzigingen zijn, dan kunt u deze direct bij de balie, schriftelijk, telefonisch of per mail aan ons doorgeven.

Bij uw eerste afspraak, en elk jaar opnieuw, wordt gevraagd om de gezondheidsvragenlijst in te vullen. Dit is belangrijk voor uw tandarts omwille van volgende redenen:

 • Klachten in de mond kunnen veroorzaakt worden door ziekte of medicijngebruik.
 • Als u ziek bent of geneesmiddelen gebruikt, kan dit een beperking zijn voor de tandheelkundige behandeling of een aanleiding vormen tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Het is belangrijk dat uw tandarts hier rekening mee houdt.

Informeer uw tandarts altijd als er iets is gewijzigd in uw gezondheid of uw medicijngebruik. Uw gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim en worden daarom vertrouwelijk behandeld. Neem bij elk bezoek aan uw tandarts een recent medicatieoverzicht mee.

In het kader van de GDPR dient u ons de toestemming te geven om uw gegevens te bewaren en te delen met derden bij bijvoorbeeld een doorverwijzing, alsook om gecontacteerd te worden over uw afspraken en andere zaken. Dit gebeurt schriftelijk via de gezondheidsvragenlijst, of kan ook mondeling aan de receptie.

* In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing op alle gegevens die met uw tandarts worden uitgewisseld. 


Afspraken

Bij een eerste afspraak in de praktijk, vragen wij u minimum 15 minuten op voorhand te komen zodat uw nieuw dossier volledig kan opgemaakt worden.

Door het maken van een afspraak voor een tandheelkundige behandeling erkent de patiënt (of voogd) dat de tandarts of een medewerker het behandelplan en kostenbegroting uiteen heeft gezet en dat de patiënt in de gelegenheid is gesteld een keuze te maken voor de behandeling.

Bij het maken van een afspraak krijgt u een bevestigingsmail (als uw e-mailadres gekend is). Ter herinnering aan een geplande afspraak wordt 2 dagen op voorhand een sms-bericht verzonden met de datum en tijdstip van de geplande afspraak. U kan dit bericht niet beantwoorden. Dit voorzien wij als extra service, hier kunnen geen rechten aan worden ontleent. Mocht u op de een of andere manier geen bericht ontvangen hebben, betekent dit niet dat de afspraak niet door gaat. Indien u twijfelt over uw geplande afspraak, neemt u best zelf contact met ons op.

Verwittig tijdig telefonisch of per mail indien u uw afspraak niet kunt nakomen of wilt verplaatsen. Vrijgekomen plaatsen kunnen benut worden voor dringende zorgen. Bij het niet nakomen van uw afspraak, of het niet tijdig annuleren -minstens 24 uur op voorhand of 1 week op voorhand voor lange behandelingen (voorziene tijd vanaf 3 uur)- kan uw tandarts zich verplicht zien de geplande behandeling in rekening te brengen. 

Wij werken met een recall-systeem. U krijgt per mail of per brief (u kan aangeven wat u het handigst vindt aan de receptie) wanneer het opnieuw tijd is om een periodieke controle in te plannen. Het blijft uw eigen verantwoordelijkheid om de periodieke controle in te plannen zodat wij veranderingen en mogelijke problemen in uw mond(hygiëne) tijdig kunnen ontdekken. U kan er ook voor kiezen om na uw afspraak meteen een nieuwe afspraak in te plannen voor uw volgende (half)jaarlijkse controle.


Behandelingen 

Behandelingen worden alleen uitgevoerd volgens afspraak. Normaalgezien wordt er tijdens een (half)jaarlijkse controle geen behandeling uitgevoerd. Er wordt een vervolgafspraak met u gepland indien er verdere tandheelkundige behandelingen nodig zijn.

In onze praktijk worden periodiek röntgenfoto’s genomen. Op deze manier verkrijgen wij extra informatie voor een juiste diagnose. Indien u het voorbije of huidige kalenderjaar een opg (=overzichtsröntgenfoto van het hele gebit, in een toestel dat rond u draait) heeft laten maken bij een andere (tand)arts, gelieve dit op voorhand te melden. We kunnen die dan voor u opvragen zodat er geen nieuwe dient gemaakt te worden.

Tijdens een eerste onderzoek, of nadien, kan het nodig zijn om klinische foto’s te nemen en studiemodellen te laten maken. Deze informatie laat ons toe om een degelijk behandelplan, met bijgaande begroting op te stellen. Wij nodigen u nadien uit om alles te bespreken. Ons beeldmateriaal gebruiken we in tweede instantie ook om kwaliteitscontrole uit te voeren op onze behandelingen, voor teamoverleg en opleiding.

Ernstige pijnklachten worden zo snel mogelijk ingepland (indien mogelijk de dag dat u belt). Doorgaans wordt u op een snelle manier geholpen om de pijn te bestrijden. Het kan nodig zijn om verdere vervolgafspraken te maken voor het afmaken van een gestarte behandeling, of om u door te verwijzen.


Honoraria

In onze praktijk werken op dit moment (gedeeltelijk) gedeconventioneerde tandartsen en 1 geconventioneerde tandarts. De senior tandartsen werken buiten de conventie, doordat ze gebruik maken van geavanceerde technieken en werken met de beste materialen. U mag zelf kiezen door welke tandarts u behandeld wordt. Gespecialiseerde behandelingen worden uiteraard uitgevoerd door de tandarts die gespecialiseerd is in die bepaalde behandeling. Voor gespecialiseerde tandheelkundige zorg kan u ook doorverwezen worden.

Bij een intake wordt er doorgaans een jaarlijks mondonderzoek, dpsi en opg aangerekend. Bijkomend kan het nodig zijn om studiemodellen te nemen of een scan te maken. Klinische foto’s worden nooit aangerekend. We vragen geen vergoeding voor ons intern teamoverleg en het opstellen van het behandelplan. Elk behandelvoorstel is vrijblijvend. Aan de balie kan u onze prijslijst opvragen.

Om u niet voor verrassingen te laten staan, ontvangt u bij grote behandelingen een prijsbestek. Wij vragen u deze begroting te tekenen voor akkoord. Aan de hand van uw prijsbestek kunt u contact opnemen met uw mutualiteit/extra verzekering om na te gaan of deze kosten geheel of gedeeltelijk door uw mutualiteit terugbetaald zullen worden.


Betalingen

In de praktijk hanteren wij volgende betaalmogelijkheden:

 • Bancontact (voorkeur)
 • Visa, Mastercard
 • Online betaling via Payconiq

Uitzonderlijk, of bij grote bedragen, kan ook een overschrijving meegegeven worden. U krijgt het getuigschrift voor de mutualiteit na het betalen van de behandeling. Wij hanteren een betalingstermijn van 15 dagen (of zoals anders vermeld op de factuur) en deze termijn is bindend. Het is belangrijk dat u zich houdt aan deze betalingstermijn, u voorkomt hiermee onnodige administratie- en incassokosten. Indien u niet in staat bent om op tijd te betalen, neemt u dan contact met ons op.

Vanaf 2016 passen wij in principe enkel voor kinderen (onder de 18jaar) het regel 3de betaler systeem toe, met uitzondering van de orthodontische behandelingen en eventuele supplementen. Wij vragen dus steeds om een kleefvignet van de mutualiteit mee te brengen voor hen.


Huisregels

Om uw bezoek aan onze tandartspraktijk veilig en zo aangenaam mogelijk te maken, hanteren wij een aantal huisregels. Door onze tandartspraktijk te bezoeken, aanvaardt u onze huisregels.

Dit zijn onze huisregels:

 • Binnen onze tandartspraktijk gaan we respectvol met elkaar om. Discriminatie is niet toegestaan. Als patiënt en bezoeker mag u erop rekenen dat u door onze medewerkers correct wordt behandeld. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.
 • Wapenbezit, diefstal, vernieling, fysiek en verbaal geweld en (seksuele) intimidatie zijn in België en daarmee in onze tandartspraktijk niet toegestaan. Van overtreding wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Overtreders worden aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de overtreder. Ziet u een onveilige situatie? Meld dit dan bij de receptie of bij één van de medewerkers.
 • Het is verboden te roken binnen onze tandartspraktijk en bijbehorende gebouwen. Dit geldt ook voor het roken van elektronische sigaretten. • Gebruik van drugs en alcohol en/of het onder invloed zijn van drugs en/of alcohol in onze tandartspraktijk is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om dieren mee te nemen naar onze tandartspraktijk. Uiteraard mag u -indien nodig- wel een hulphond meebrengen. • Wilt u een foto, film of geluidsopname maken van de behandeling, de medewerkers en/of de patiënten? Dit mag alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gevraagd én gekregen van de betrokkene(n). Wij vragen u de privacy van patiënten en de medewerkers te respecteren, ook op sociale media.
 • Wij verzoeken u om zelf over uw eigendommen te waken. Onze tandartspraktijk is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.

Deze gedragsregels gelden zowel in onze tandartspraktijk als op het gehele terrein van onze tandartspraktijk. Het overtreden van de regels of het niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot onze tandartspraktijk.


Suggesties en opmerkingen

Heeft u een suggestie, opmerking, compliment of klacht? Dan horen wij dat graag. U kunt ze altijd aan ons doorgeven. Dit kan in onze tandartspraktijk zelf aan de balie, maar ook telefonisch of per mail (info@policlinictandheelkunde.be). Wij staan u graag te woord. Wij trachten uw vragen en/of klachten zo snel mogelijk te behandelen om tot een antwoord/oplossing te komen.


Praktijkgegevens

Ondernemingsnummer: BE0883.488.767
Rechtsvorm: bvba
Adres maatschappelijke zetel: Veemarkt 16 bus 13, 8500 Kortrijk
Praktijkadres: Veemarkt 16 bus 13, 8500 Kortrijk
Telefoonnummer: 056/32.32.36
E-mailadres : info@policlinictandheelkunde.be


Tandartsen

Sofie Velghe

 • Bijzondere Beroepstitel: Algemeen tandarts
 • RIZIV-nummer: 3-06041-91-001
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Amlin, Koning Albert 2 laan 37, 1030 Brussel
 • Niet geconventioneerd

Heleen Dewaele

 • Bijzondere Beroepstitel: Algemeen tandarts
 • RIZIV-nummer: 3-15113-40-001
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Amma Verzekeringen, Kunstlaan 39/1, 1040 Brussel
 • Niet geconventioneerd

Sadiela Allkushi

 • Bijzondere Beroepstitel: Algemeen tandarts
 • RIZIV-nummer: 3-19193-34-001
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Amma Verzekeringen, Kunstlaan 39/1, 1040 Brussel
 • Niet geconventioneerd

Carlos De Vlaminck

 • Bijzondere Beroepstitel: Algemeen tandarts
 • RIZIV-nummer: 3-83406-35-001
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: AG Insurance, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel
 • Geconventioneerd

Bevoegde toezichthoudende autoriteiten

 • Visum: FOD Volksgezondheid, directoraat-generaal gezondheidsberoepen
 • RIZIV: Galileelaan 5/01, 1210 Brussel
 • Erkenning bijzondere beroepstitel: Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Informatie en Zorgberoepen
 • Vergunning tandradiografie: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC

 

Bent u al patiënt bij ons?

Afspraak maken


Nog géén patiënt bij ons? Meld u dan hieronder aan:

Geslacht:*
Telefoonnummer:*
Rijksregisternummer (direct invullen versnelt het aanmeldproces):

 

Policlinic Tandheelkunde
Veemarkt 16 (1e verdieping)
8500
Kortrijk
Do
9:00 - 13:00
13:30 - 18:00